Het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden. Het vertegenwoordigt de maatschappij in al haar belangen en neemt alle besluiten van algemene aard die de maatschappij aanbelangen en binden.


De voorzitster.

40D 45386 143x214Mia Cools. De Voorzitster vertegenwoordigt de maatschappij. Zij waakt over de toepassing van het reglement van inwendige orde en zit de vergaderingen en bijeenkomsten voor. Zij stelt in samenspraak met de secretaris de agenda van de vergaderingen op. Samen met de Secretaris ondertekent zij al de akten, besluiten en beslissingen en neemt alle spoedbeslissingen in het belang van de vereniging, met de verplichting ze ter goedkeuring aan de eerstvolgende bestuursvergadering te onderwerpen. Zij bezit het recht van toezicht over alle boeken en documenten, eigendom van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden. Zij waakt over het algemeen welzijn en de goede gang van de Koninklijke Muziekvereniging, alsook over de uitoefening van de verschillende mandaten.

De secretaris.

40D 26580 143x214Herman De Taeye. De Secretaris is met het inwendig bestuur van de vereniging gelast. Hij verzamelt de documentatie met betrekking tot de onderscheiden punten die hem onderworpen worden. Hij doet de correspondentie en houdt het archief bij. De Secretaris stelt een verslag op van elke bijeenkomst of vergadering en heeft de bewaring van de akten, documenten en archieven. Hij legt jaarlijks een jaarverslag voor, dat na goedkeuring aan de Cultuurraad wordt bezorgd. Hij ondertekent, samen met de Voorzitster, alle akten, besluiten of beslissingen die de maatschappij binden. Hij neemt ook met haar alle spoedbeslissingen in het belang van de Koninklijke Muziekvereniging met de verplichting ze voor goedkeuring te onderwerpen aan de eerstvolgende bestuursvergadering.
Bij ontstentenis van de Voorzitter  neemt hij alleen, volgens de hoogdringendheid, de spoedbeslissingen met de verplichting ze ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij fungeert tevens als public relations (PR) voor de vereniging, legt contacten, organiseert publicaties, zoals affiches, flyers, nieuwsbladen, via Sociale Media (Facebook, Twitter, enz.), en ontwerpt en onderhoudt de website.

De schatbewaarder.

40D 45373 143x214Danny Cauwenberghs. De schatbewaarder houdt de boekhouding en is verantwoordelijk voor het vermogen van de Koninklijke Muziekvereniging. Hij ontvangt de gelden en volbrengt de betalingen, bevolen door de Voorzitster, de Secretaris of het bestuur. Hij houdt een dagboek over de ontvangsten en de uitgaven met maandelijkse optelling.
Jaarlijks legt hij de balans voor van het verlopen dienstjaar.

De Bibliothecaris.

Guido Vaganée. De Bibliothecaris is gelast met het verzamelen en bijhouden van de muziekstukken van de vereniging en deze zodanig te klasseren dat hij ze op vraag van de Dirigent onmiddellijk kan ter hand stellen. Hij zal de verdeling doen van de verschillende partijen naar de muzikanten.

Bestuursleden.

40D 45337 143x214
Marleen Luytens

Luc Van Den Berge
  40D 39569 143x214
Lydie Maras
40D 36027d 143x214
Marcel Jacobs